Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) , Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2021), Statuta občine Črna na Koroškem ( Uradno glasilo slovenskih občin štev.: 12/2017 in 59/2017) in Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Črna na Koroškem ( Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2016) objavlja Občina Črna na Koroškem

JAVNI RAZPIS

za izbor programov ljubiteljske kulture, ki se bodo v letu 2021 sofinancirali iz proračuna Občine Črna na Koroškem

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki se bodo v letu 2021 sofinancirali iz proračuna Občine Črna na Koroškem.

Rok za oddajo prijav in način oddaje: Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko, lahko pa jo oddajo tudi osebno v kolikor to dopuščajo razmere povezane z epidemijo COVID -19 na naslovu : Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, od srede, 7. 4. 2021 do ponedeljka, 3. 5. 2021 do 14.30 ure.

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - VLOGA Z OBRAZCI

NASLOVNA STRAN OVOJNICE

PRAVILNIK IN MERILA O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM