Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
DONACIJE POPLAVE 2023

Denarno pomoč za prizadete v občini Črna na Koroškem lahko nakažete na:

TRR: SI56 0110 0010 0007 227
SKLIC: 00 2393
NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023
BIC BANKE: BSLJSI2X
KODA NAMENA: CHAR.

Hvala vam za vašo pomoč.

Mladi v občini

Vsebine v pripravi...

Zdravje v občini

Vsebine v pripravi...
A A A

Tajnica občinske uprave (uradnik na položaju)

Št. izvajalcev: 1
Opis vodstvenih nalog:

 • neposredno vodenje občinske uprave,
 • načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje opravljanja dela v občinski upravi,
 • odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave,
 • opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v občinski upravi,
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji.

Opis delovnih nalog:

 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih dokumentov,
 • opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi,
 • skrb za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • priprava splošnih aktov občine,
 • priprava programskih izhodišč pri izdelavi prostorskih aktov,
 • izvajanje postopkov javnih naročil,
 • priprava pogodb,
 • opravljanje drugih nalog po pooblastilu ali nalogu župana.

Višji svetovalec za družbene dejavnosti

Št. izvajalcev: 1
Opis delovnih nalog:

 • izvaja strokovne naloge in dela na področju stanovanjske in socialne dejavnosti;
 • opravlja strokovna dela s področja otroškega varstva in šolske dejavnosti ;
 • opravlja administrativna dela za občinski svet in občinske odbore ter komisije ;
 • zbira gradiva za seje ter pri tem sodeluje z županom in občinsko upravo:
 • vodi zapisnike sveta in stalnih komisij ter posreduje sklepe v izvajanje ;
 • skrbi za objavo predpisov;
 • skrbi za arhiviranje gradiv, zapisnikov in aktov občinskega sveta ter stalnih komisij ;
 • skrbi za gradivo, zapisnike ter sklepe delovnih teles ;
 • izvaja javna naročila;
 • izvaja in vodi kadrovsko evidenco;
 • vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
 • izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu,
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • opravlja druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v to področje ter druge naloge po navodilu nadrejenih.

Vodja režijskega obrata

Št. izvajalcev: 1
Opis delovnih nalog:

 • vodenje režijskega obrata in izvajanje strokovnega in organizacijskega dela za izvajanje nalog komunalnih dejavnosti,
 • vodenje in organiziranje zimskih in letnih vzdrževalnih del na cestah,
 • izdelovanje strokovnih podlag za izvajanje občinskega programa na področju komunalnih dejavnosti,
 • izvajanje postopkov za pripravo upravne in tehnične dokumentacije za realizacijo občinskih programov na področju občinskih gospodarskih javnih služb,
 • izdelovanje dokumentacije za prijave na razpise resornih ministrstev za pridobivanje dodatnih državnih sredstev,
 • opravljanje organizacije, vodenja in mentorstva za realizacijo programov javnih del,
 • koordiniranje dela in sodelovanje pri izvajanju projektov gradnje državne infrastrukture v občini,
 • opravlja zbiranje in urejanje podatkov ter izdelavo analiz, poročil, informacij, predlogov za sprejem občinskih normativnih aktov;
 • opravljanje dela po navodilu nadrejenih.

Računovodja

Št. izvajalcev: 1
Opis delovnih nalog:

 • sodeluje pri pripravi proračuna;
 • vodi glavno knjigo;
 • sestavlja vsa potrebna poročila (mesečno poročilo o realizaciji proračuna, zaključni račun, premoženjska bilanca, statistična poročila,...)
 • ugotavlja presežke in primanjkljaj proračuna, vodi investicije;
 • arhivira dokumentacijo;
 • vodi evidenco osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter obračunava amortizacijo in revalorizacijo osnovnih sredstev;
 • vodi plačilni promet;
 • opravlja druge finančne in knjigovodske naloge;
 • spremlja predpise s področja javnih in drugih financ;
 • izdeluje zaključni račun in premoženjsko bilanco;
 • obračun plač zaposlenih;
 • druge naloge po navodilu nadrejenih.

Knjigovodja

Št. izvajalcev: 1
Opis delovnih nalog:

 • vodenje evidence za odmero nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč v Občini;
 • priprava izvršilnih predlogov za komunalne storitve in vodenje evidenc o izvršilnih postopkih;
 • vodenje saldakontov dobaviteljev;
 • nakazovanje obveznosti;
 • knjiženje glavne knjige;
 • izdeluje mesečno poročilo za Ministrstvo za finance o prihodkih in odhodkih, računofinančnih terjatev in naložb;
 • izračun finančnih intervencij kmetom;
 • druga potrebna dela po navodilih nadrejenih.

Knjigovodja za komunalne zadeve

Št. izvajalcev: 1
Opis delovnih nalog:

 • obračun komunalnih storitev (vodenje evidence uporabnikov komunalnih storitev, izdaja položnic);
 • obračun najemnine grobov (vodenje evidence izplačil, izterjava);
 • saldakonti kupcev in dobaviteljev;
 • knjiženje in evidenca faktur;
 • obračun drugih izplačil (pogodbeno delo, avtorski honorar, kmetijske storitve, sejnine,...);
 • fakturiranje;
 • priprava podatkov za odmero dohodnine za DURS;
 • ter druge naloge po navodilu nadrejenih

Administrator

Št. izvajalcev: 1
Opis delovnih nalog:

 • opravlja administrativna in strojepisna dela za župana in za notranje organizacijske enote ;
 • vodi evidenco prispele in odpravljene pošte za občinsko upravo ;
 • posreduje telefonske pogovore ;
 • tehnično organizira sestanke ;
 • arhivira spise in drugo gradivo ;
 • skrbi za reprodukcijski in potrošni material ;
 • vodi evidenco prisotnih ;
 • opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc,
 • vodenje evidenc,
 • izvajanje tajniških nalog,
 • opravlja druge naloge po navodilih župana.

Pripravnik-svetovalec

Št. izvajalcev: 2
Opis delovnih nalog:

 • opravlja administrativna in strojepisna dela za župana in za notranje organizacijske enote ;
 • vodi evidenco prispele in odpravljene pošte za občinsko upravo ;
 • posreduje telefonske pogovore ;
 • tehnično organizira sestanke ;
 • arhivira spise in drugo gradivo ;
 • skrbi za reprodukcijski in potrošni material ;
 • vodi evidenco prisotnih ;
 • opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc,
 • vodenje evidenc,
 • izvajanje tajniških nalog,
 • opravlja druge naloge po navodilih župana.

Čistilec / čistilka

Št. izvajalcev: 1
Opis delovnih nalog:

 • čiščenje prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev,
 • čiščenje in urejanje okolice.

Vzdrževalec

Št. izvajalcev: 1
Opis delovnih nalog:

 • izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb,
 • vzdrževanje komunalnih in drugih objektov v občini,
 • izvajanje drugih nalog s področja komunalnih dejavnosti.

Komunalni delavec

Št. izvajalcev: 3
Opis delovnih nalog:

 • izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb,
 • vzdrževanje komunalnih in drugih objektov v občini,
 • izvajanje drugih nalog s področja komunalnih dejavnosti.

Mizar

Št. izvajalcev: 1
Opis delovnih nalog:

 • opravljanje vseh mizarskih in hišniških del na vseh objektih, ki so v lasti občine;
 • skrbi za izvajanje nemotenega dela na objektih , ki so v lastni občine;
 • vzdrževanje mostov na občinskih cestah;
 • izdelava lesenih škarp (»širm«) na območju občine;
 • izdelava in vzdrževanje lesenih ograj na območju občine;
 • priprava in obdelava lesa;
 • opravljanje dežurstva v času izvajanja zimske službe

 

Joomla! Debug Console

Session

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Database Queries