Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
DONACIJE POPLAVE 2023

Denarno pomoč za prizadete v občini Črna na Koroškem lahko nakažete na:

TRR: SI56 0110 0010 0007 227
SKLIC: 00 2393
NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023
BIC BANKE: BSLJSI2X
KODA NAMENA: CHAR.

Hvala vam za vašo pomoč.

A A A

Na podlagi 112. člena in navezavi na prvi odstavek 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljnjem: ZUreP-2) ter 31. členom Statuta Občine Črna na Koroškem - neuradno prečiščeno besedilo (2) ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/17, 59/17, 14/22) Občina Črna na Koroškem s tem


JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za OPPN Črna Vzhod, EUP CR2/3 –SS


I.
Občina Črna na Koroškem naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka »Občinskega podrobnega prostorskega načrta za OPPN Črna Vzhod, EUP CR2/3, SS«, ki ga je izdelalo podjetje ARHITEKTURNI BIRO DEBENJAK d. o. o., Gregorčičeva ulica 27, 2000 Maribor.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v prostorskem informacijskem sistemu je ID 2851.


II.
Gradivo iz točke I. bo po določilih ZUreP-2 javno razgrnjeno najmanj 30 dni na spletni strani občine in na krajevno značilen način.
Fizično/analogno gradivo iz točke I. bo, od vključno torka, 21. 2. 2023, do vključno četrtka, 23. 3. 2023, javno razgrnjeno v sejni sobi Občine Črna na Koroškem, (Center 101-2. nadstropje, 2393 Črna na Koroškem) in prosto dostopno v času uradnih ur občinske uprave Občine Črna na Koroškem.
Isto gradivo v digitalni obliki bo javno dostopno v režimu »24/7« od torka, 21. 2. 2023 naprej, na spletnem naslovu www.crna.si/index.php/obcina-crna/obcinski-prostorski-nacrt/obcinski-podrobni-prostorski-nacrtii).
Javna obravnava dopolnjenega osnutka »OPPN Črna vzhod, EUP CR2/3 – SS« bo v sredo, 1. 3. 2023, ob 16.30 uri, v sejni sobi Občine Črna na Koroškem, (Center 101-2. nadstropje, 2393 Črna na Koroškem).


III.
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN ima javnost pravico dajati pripombe, predloge in mnenja na javno razgrnjeno gradivo. Pripombe, predloge in mnenja lahko zainteresirani podajo:
• pisno v Knjigo pripomb, predlogov in mnenj na kraju javne razgrnitve;
• pisno po zemeljski pošti na naslov »Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem« ali na elektronski naslov
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.., kjer se v rubriki »zadeva« navede »OPPN Črna Vzhod«.
• ustno na zapisnik na javni obravnavi;
• pisno kot priloga kzapisniku na javni obravnavi;
Pri pripombah, predlogih in mnenjih, oddanih po zemeljski pošti (obvezno kot priporočeno ali s povratnico), se kot presečni datum upošteva odtisnjen dnevni poštni žig z odpremnim datumom 23. 3. 2023.
Pri pripombah, predlogih in mnenjih, oddanih po elektronski pošti, se kot presečni datum upošteva 23. 3. 2023, najkasneje do 23:59.
Občina Črna na Koroškem bo proučila pripombe, predloge in mnenja, podana v času javne razgrnitve in do njih zavzela stališče, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Črna na Koroškem (www.crna.si/index.php/obcina-crna/obcinski-prostorski-nacrt/obcinski-podrobni-prostorski-nacrti).
Nečitljive, z imenom in priimkov in naslovom stalnega prebivališča neopremljene in nepodpisane pripombe, predloge, mnenja ali le-te prispele po presečnih datumih, določenih za zemeljsko ali elektronsko pošto, se v skladu z določili upravnega postopka ne bodo upoštevale.

IV.
Ob vložitvi/podaji pripomb, predlogov in mnenj, ne glede na medij, na dopolnjeni osnutek OPPN, se bodo osebni podatki v skladu z
56. členom ZUreP-2 obdelovali le za namen uveljavitve razgrnitve OPPN ter ne bodo javno objavljeni in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22) ter internimi akti Občine Črna na Koroškem.
Smatra se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka in/ali drugih osebnih podatkov hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Črna na Koroškem. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki in/ali drugi osebni podatki, morajo to pri podajanju le-teh to tudi posebej navesti.


VI.
To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Črna na Koroškem (www.crna.si in www.crna.si/index.php/obcina-crna/obcinski-prostorski-nacrt/obcinski-podrobni-prostorski-nacrti ) ter na oglasni deski Občine Črna na Koroškem in začne veljati z dnem objave.

 

številka: 3503-0002/2021-49.1

Črna na Koroškem, 20. 2. 2023

Županja
Občine Črna na Koroškem,
mag. Romana LESJAK, l. r.

Javno naznanilo si lahko ogledate TUKAJ.

Dopolnjen osnutek OPPN Črna vzhod si lahko ogedate TUKAJ. 

 

 

Joomla! Debug Console

Session

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Database Queries