Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

Občina Črna na Koroškem v k. o. Podpeca z OPPN načrtuje novogradnjo osmih enostanovanjskih ali dvostanovanjskih objektov, prometno, komunalno in energetsko ureditev ter navezavo na obstoječo prometno in komunalno infrastrokturo. Namenska raba stanovanjske soseske Šmelc je v celoti območje stavbnih zemljišč namenjenih za gradnjo eno ali dvostanovanjskih stavb z možnjosto mirnih dopolnilnih dejavnosti in prometne ureditve in komunalne opreme. Povzetek OPPN je dostopen na spletni spletni stani občine na: http://www.crna.si/index.php/novice/arhiv/novice-uprava/214-vabilo-na-javno-razgrnitev-in-javno-obravnavo-obcinskega-podrobnega-prostorskega-nacrta-za-obmocje-stanovanjske-soseske-smelc-oppn-smelc.

Območje stanovanjske soseske Šmelc v Podpeci je razdeljeno na 8 parcel različnih velikosti, namenjenih za gradnjo eno ali dvostanovanjskih objektov.  Velikosti parcel so različne. Le te so od 950 m2 do 1050m2. Parcele so oblikovane tako, da bo možno izvesti predpisane odmike med posameznimi objekti in od parcelnih mej, ki odgovarjajo požarnim in sanitarnim predpisom o osončenju, osvetlitvi in prevetrenosti objektov, zagotovitvi varstva pred hrupom in možnost dostopa funkcionalno oviranim osebam.

Tabela1: Nepozidana stavbna zemljišča v stanovanjski soseski Šmelc v Podpeci.

 Parc. št.Površina / m2
Parcela 1948/30969
Parcela 2948/31949
Parcela 3948/32948
Parcela 4948/33947
Parcela 5948/371024
Parcela 6948/361046
Parcela 7948/35994
Parcela 8948/341053

Cena nepozidanega stavbnega zemljišča v stanovanjski soseski Šmelc v Podpeci znaše za mlade družine 8,68 €/m2 z vključenim DDV, v kolikor niso izpolnjeni pogoji mlade družine pa 17,35 €/m2 z vključenim DDV.

Pri plačilu komunalnega prispevka pa se upošteva 50 % vrednost na podlagi izdane odločbe o komunalne prispevku.

Dodatne informacije lahko dobite na Občini Črna na Koroškem pri Sergeji Svetec, Svetovalec III, oziroma na telefonski številki: 02/870-48-11